Mini Egyetemi Szótár

Abszolutórium: a hallgató az összes szakos és nem szakos kötelező tanegység elvégzése után kapja meg az abszolutóriumot, vagyis a végbizonyítványt.

Dékán: a kar vezetője.
 
Dékáni méltányosság: amennyiben a hallgató számára a tanulmányok folytatása lehetetlenné válik, a dékán a TVSz-ben meghatározott módon felmentést adhat a tanulmányokra vonatkozó szabályozás meghatározott pontjai alól.

Elhagyott tanegység: a hallgató által az indexbe felvett, de a félév során nem teljesített tanegység.

Előadás: 45-90 perc hosszúságú, általában nem korlátozott létszámú hallgató által látogatható tanegység, amely vizsgával (kollokvium) zárul. Megjelenés csak az ún. látogatásköteles előadásokon kötelező. Elsődlegesen az oktató szóbeli magyarázata segíti az ismeretek elsajátítását.

Hallgató: (= diák) az egyetem ~ja az, aki egy vagy több szakra szakfelvételi engedéllyel rendelkezik, és szakjaira beiratkozott.

Index: (= leckekönyv) A hallgató tanulmányait az egyetemen belül igazoló okmány, melybe tanegységei és érdemjegyei kerülnek.

Jegyzet, tankönyv: segédeszközök a tanuláshoz, de mielőtt bármit megvennél, kérd ki egy felsőbbéves tanácsát, mert a legtöbbet a könyvtárakban is megtalálod! Mivel a könyvek elég drágák, a jegyzetbon segítségével olcsóbban juthatsz hozzájuk.
 
Kihagyás: a hallgató nem iratkozik be, hallgatói jogviszonya szünetel.

Kollokvium (vizsga): előadáshoz tartozó tananyag számonkérése írásbeli és/vagy szóbeli formában.

Kötött szakpár: két szak együttes végzésének előírása.

Kredit: a tanulással töltött munkaidő mértékegysége. Egy kredit 30 munkaórát jelent. A munkaórákba beleszámít az órákon való megjelenés és az órákon kívül végzendő munka. Minden tanegység meghatározott számú kreditpontot ér. Egy szak elvégzése az előírt számú kreditpontok megszerzéséhez kötött.

Kurzusfelvételi (tárgyfelvételi) időszak: a szorgalmi időszak első pár hete, amely végén az indexet le kell adni.

Mintatanterv: a tantervben szereplő tárgyak olyan elosztása félévekre, amely átlagos ütemben haladni kívánó hallgató úgy követhet, hogy eleget tesz minden tantárgy felvételénél az előtanulmányi követelményeknek, minden félévben 30(+/-3) kreditet teljesít, és tanulmányait a képesítési követelményekben meghatározott képzési idő alatt fejezi be.

Oktató: az egyetemen órákat adó személy. Hierarchikus sorrendben: tanársegéd, adjunktus, docens, professzor (= egyetemi tanár). A karon órákat adhatnak még gyakornokok (=demonstrátor), megbízott előadók, tudományos munkatársak, ill. posztgraduális ösztöndíjasok.

Posztgraduális (PhD) ösztöndíjas: diploma után 3 éves doktori képzésben részt vevő személy, aki tanul, tanít, tudományos munkát végez és mindezért ösztöndíjban részesül.

Rektor: az egyetem felelős vezetője. A rektor képviseli az egyetemet külső viszonyaiban, irányítja az egyetem igazgatási, gazdálkodási tevékenységét, kinevezési és munkáltatói jogokat gyakorol, illetve ő elnököl a Szenátus ülésein. A rektor dönt minden olyan kérdésben, amit jogszabály vagy az egyetemi szabályzat nem utal más szerv hatáskörébe. A rektort a Szenátus választása alapján, az egyetem tanárai közül a köztársasági elnök bízza meg. A megbízatás négy évre szól, és egyszer, újabb négy évre megbízható.
 
Rektorhelyettes: a rektor munkáját rektorhelyettesek segítik.

Referátum: (= kiselőadás) a szemináriumokon a hallgató tartja meg az óra egy részét abból az oktató által előre meghatározott anyagból, amiből a hallgató előre felkészült.

Szakdolgozat: a diploma megszerzéséhez szükséges tudományos munka, melyet a végzős hallgatók általában választott szakterületük egy témájából írnak.

Szakzáróvizsga: (= államvizsga) a felsőfokú iskolai végzettség megszerzéséhez szükséges szóbeli számonkérés, amelynek során a jelölt tanúságot tesz arról, hogy a képesítéséhez szükséges tudással rendelkezik és a tanult ismereteket alkalmazni tudja.

Szemeszter: (= félév) olyan egyetemi oktatási periódus, mely jegyszerzéssel zárul. Egy egyetemi tanév egy őszi és egy tavaszi ~ből áll. A ~ek szorgalmi időszakra és vizsgaidőszakra tagolhatók A kreditrendszerben 1 ~ alatt átlagosan 30 kredit teljesítése ajánlott.

Tanegység: az egyetemi képzés alapegysége - a hallgatónak adott számú ~et kell elvégeznie, hogy diplomát kaphasson. A szakok ~ követelményei a Tanegységlistában találhatók. Egy ~ lehet szeminárium, előadás, szigorlat, tanítási vagy szakmai gyakorlat és etalonvizsga. Minden tanegység meghatározott számú kreditet ér.

Túlfutás: amikor a szak képzési idején belül a hallgató nem szerzi meg az abszolutóriumhoz szükséges valamennyi szakos és nem-szakos tanegységét, pótfélévet kérhet. Ennek engedélyezését követően túlfutó lesz. Ebben az esetben a további félévekért tandíjat kell fizetni.

Utóvizsga: sikertelen vizsga, vagy javítási szándék esetén letehető vizsga.

TVSZ (Tanulmányi és Vizsga Szabályzat): a kar tanulmányi és vizsgarendjét meghatározó belső szabályzat, amelyet a Kari Tanács fogad el és/vagy módosít.

ZH: (= zárhelyi dolgozat) a szemináriumokon nagyobb anyagrészből írt számonkérő dolgozat. Mivel az egyetemen a tananyag önálló feldolgozása az elvárás, félévente általában 1-3 ZH-ra lehet számítani szemináriumonként. Az oktatók többsége megadja a lehetőséget a javításra is.

Előfeltétel, szenátus, ECTS